Tel-o-fun

מדיניות פרטיות

1. מידע ותמונות באתר
באתר תמצא מידע ותמונות על מערך השכרת האופניים תל־אופן. התמונות הן להמחשה בלבד. 
מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה האופניים, המסופים ותחנות העגינה בתמונות לבין מראם במציאות. 

2. פרטיות
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות רכישת המנויים לסוגיהם. המידע אינו מזהה אותך אישית והוא נאסף לצרכים סטטיסטיים ולשיפור השירות. FSM רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981.
FSM תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת ש- FSM תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי FSM. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות פקס’, מייל, SMS, הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של FSM. 
FSM רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישים כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 

3. אבטחת מידע
FSM מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של FSM מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, FSM אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות חדירה כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. 
הינך מאשר, כי ידוע לך ש- FSM עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. 
הינך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי FSM, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל. 

4. זכויות קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינם רכושה של FSM ו/או של הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע”מ  ו/או של עיריית תל אביב (להלן: “בעלי הזכויות”). זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 
השם FSM, סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושם הבלעדי של בעלי הזכויות. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלתה הסכמתה המפורשת של FSM מראש ובכתב.

5. סמכות שיפוט
הדין החל על השימוש באתר  הוא הדין הישראלי בלבד כשהסמכות  המקומית הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.   

Skip to content