Tel-o-fun

תקנון משתמש

1. מבוא
ברוכים הבאים למסוף מערך השכרת האופניים של העיר תל אביב-יפו – “תל־אופן” (“תל־אופן”).
עיריית תל אביב-יפו (“העירייה”) הקימה את תל־אופן, על מנת לעודד את השימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעות בעיר וזאת, כחלק ממדיניותה הכוללת של השמת דגש על אמצעי תחבורה ידידותיים לסביבה. הקמת, תפעול ותחזוקת תל־אופן, מבוצעים על ידי חברת אף.אס.אם שירותי קרקע בע”מ, ח.פ 513653840 (“החברה”) עבור העירייה והרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו (“הרשות”).

הוראות תקנון זה (“התקנון”) תחולנה על כל רוכש מנוי (יומי, שבועי ושנתי) של תל־אופן, וכן, על כל משתמש בתל־אופן (בין שרכש מנוי בעצמו ובין שמשתמש מכוח מנוי שנרכש עבורו, בין אם מדובר במשתמש מזדמן או משתמש חוזר (“המשתמש”)).

בטרם השימוש, מתבקש כל משתמש לקרוא בעיון את תנאי התקנון שהינם תנאי השימוש בתל־אופן. בעצם השימוש בתל־אופן ובשירותים הנלווים לו, מסכים המשתמש לכל תנאי התקנון. עוד מצהיר ומתחייב המשתמש, כי ידוע לו שהסכמתו לתנאי התקנון, הינה תנאי מקדמי לרכישת מנוי ו/או לשימוש בתל־אופן והינו מתחייב לפעול על פי הוראות התקנון.
ימי הפעילות של מערך השכרת האופניים ופירוט בדבר סוגי המנויים, מופיעים באתר האינטרנט של תל־אופן שכתובתו: www.tel-o-fun.co.il (“אתר האינטרנט”).
בכל מקום בו נוקט התקנון בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

2. השכרת אופניים/רכישת מנויים
ידוע למשתמש כי ניתן לרכוש מנוי יומי, שבועי או שנתי על מנת לעשות שימוש בתל־אופן. מחירי המנוי ותעריפי השימוש, הינם כמפורט בהמשך. כל משתמש רשאי לרכוש עד 4 מנויים. 
פרוצדורת השכרת האופניים הינה כמפורט באתר האינטרנט ובעמדות השכרת האופניים של תל־אופן.
כל רוכש מנוי, המאפשר למשתמש אחר לעשות שימוש בתל־אופן, מתחייב לוודא כי גם המשתמש האחר כשיר לעשות שימוש בתל־אופן בהתאם להוראות תקנון זה והוראות הדין, מכיר היטב את הוראות התקנון ומסכים להן, בטרם יעשה שימוש כלשהו בתל־אופן. מתן הרשאה כאמור למשתמש אחר אינה גורעת מאחריותו של בעל המנוי על פי תקנון זה.

3. תשלום ותעריפים
השירות כרוך בתשלום כדלקמן: (א) דמי גישה; (ב) דמי שימוש (הנגזרים ממשך הזמן בו עושה המשתמש שימוש באופניים החל מלקיחתם מתחנת העגינה ועד להחזרתם וחיבורם לתחנת עגינה); ו- (ג) במקרה של איחור בהחזרת האופניים – קנס בגין איחורים.
תעריפי דמי הגישה, דמי השימוש והקנס בגין איחורים הינם כמפורט בטבלאות שלהלן, וכפי שיפורסמו ויעודכנו, מעת לעת, באתר האינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין התעריפים המפורסמים בתקנון זה לבין אלה המתפרסמים באתר האינטרנט, יחולו התעריפים המפורסמים באתר האינטרנט.

דמי גישה (מחירון השכרה) התעריף
     גישה שנתית                                          280 ₪
     גישה שנתית לתושבי תל אביב           240 ₪     
     גישה תלת יומית                                      48 ₪
     גישה שבועית                                           70 ₪ 
     דמי גישה יומית – יום חול                       17 ₪                          
     דמי גישה יומית – שבתות וחגים*         23 ₪ 
 * תעריף שבתות וחגים: החל מיום שישי/ערב החג בשעה 14:00 ועד שעה 19:00  בצאת השבת/החג.
דמי שימוש – זמני השכרה סה”כ תוספת תשלום* 

 עד הדקה ה- 30                                          0 ₪
 עד הדקה ה- 60                                          6 ₪
 עד הדקה ה- 90 (1.5 שעות)                   12 ₪
 עד הדקה ה- 150 (2.5 שעות)                32 ₪
 עד הדקה ה- 210 (3.5 שעות)                72 ₪
 עד הדקה ה- 270 (4.5 שעות)             152 ₪
 כל שעה נוספת  100 ₪ עד לסכום מצטבר של 1200 ש”ח
* בנוסף לתשלום דמי הגישה.

לתשומת לבכם – 
 שימוש באופניים מעבר ל-30 הדקות הראשונות, כרוך בתוספת תשלום דמי שימוש, מעבר לתשלום דמי הגישה החד פעמיים. דמי הגישה ייגבו בכל מקרה (גם אם וככל שמשך השימוש נמוך מ-30 דקות).
 זמן ההשכרה המצטבר מתאפס במידה והאופניים הושבו לתחנה לפרק זמן של 10 דקות רצופות. > אם האופניים לא הוחזרו לאחת התחנות או נעשתה הפסקה של פחות מ-10 דקות המשתמש יחוייב בהתאם לזמן השימוש המצטבר (עד להחזרת האופניים לתחנה וחיבורם לתחנת העגינה).

קנסות תעריף – מצטבר   
החזרת האופניים לאחר 14.5 שעות ועד תום 24 השעות הראשונות  ₪1,200
איחור של כל 24 שעות נוספות או חלקן בתוספת חיוב      ₪800                        
סך קנסות מקסימלי    ₪4,500                        

* למען הסר ספק, מובהר, כי גובה הקנס, לרבות דמי השימוש, בגין איחור בהחזרת אופניים ב-24 השעות הראשונות לא יעלה על 1200 ₪.
התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ומותנה באישורו. במקרה של חוב שלא שולם,לא יתאפשר שימוש במנוי עד להסדרתו. לידיעתך,בעת העברת כרטיס האשראי,יירשם פיקדון בגובה 5 ₪ ע”י חברת האשראי.
לא ניתן לשלם עבור השירות באמצעות כרטיס לחיוב מיידי (DEBIT), כרטיס מתנה או קש-כארד (Cash-Card).

העירייה תהיה רשאית לשנות את תעריפי דמי המנוי, תעריפי השימוש וגובה הקנסות שיחולו על המשתמש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי התעריפים תפורסם על ידי החברה באתר האינטרנט.

4. מי רשאי להשתמש בתל־אופן 
כל אדם מעל גיל 15 ומעלה, אשר הינו בעל ידע וניסיון נדרש לצורך ביצוע שימוש באופניים, בעל כשירות פיזית ומסוגלות לבצע שימוש רגיל, סביר ובטוח באופניים ואשר אין לו כל מגבלה רפואית או אחרת, העלולה למנוע את השימוש באופניים. 
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לעניין אחריות המשתמש ופטור מאחריות של החברה, הרשות, העירייה וכל מי מטעמם, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שככל וימסור פרטים כוזבים באשר לגילו האמיתי, מצבו הבריאותי, וכן כל מידע אחר, יישא באחריות המלאה והבלעדית לכל פגיעה, פציעה, נכות, הפסד או נזק שיגרמו בשל כך. כמו כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, בגין מסירת מידע כוזב. 

5. הוראות שימוש בתל־אופן 
האופניים נועדו לשימוש פרטי בלבד. כל שימוש מסחרי באופניים אסור בהחלט. 
המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שרק הוא בעצמו רשאי לרכב על האופניים, וכי חל איסור מוחלט על הרכבת אנשים נוספים מלבדו בעת הרכיבה על האופניים. המשתמש מתחייב לא להוסיף לאופניים מושב או לבצע כל שינוי באופניים המאפשר את הרכבתו של אדם נוסף. 

ידוע למשתמש, כי אסור לשאת משאות כלשהם על האופניים אשר עלולים להשפיע על יציבות המשתמש ובטיחות הרכיבה על האופניים, למעט השימוש במתקן הנשיאה האחורי, שמיועד לנשיאת פריטים קלים בלבד אשר אינם מסכנים את יציבות המשתמש בעת הרכיבה על האופניים.

המשתמש מצהיר, כי ידועים לו הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, וידועות לו כל הוראות הדין בישראל בקשר עם השימוש, תפעול ורכיבה על אופניים, לרבות תקנות וכללי התעבורה המתייחסים לשימוש באופניים ולרכיבה בשבילי/נתיבי אופניים. 

המשתמש מתחייב להימנע משימוש באופניים תחת השפעת סמים או אלכוהול או בכל מצב בריאותי אחר המונע שימוש סביר, זהיר ובטוח באופניים.

המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שעל פי פקודת התעבורה קיימת חובה לחבוש קסדה בעת רכיבה על אופניים, למעט בגיר, כהגדרתו בדין, שמשתמש באופניים בדרך עירונית שלא לצורך פעילות ספורטיבית בעיקרה. מכל מקום, החברה ממליצה ככלל בכל רכיבה על חבישת קסדה.
בגיר שהוא הורה, אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין, לא יניח לקטין במחיצתו לעבור על הוראות פקודת התעבורה בקשר עם חבישת קסדה כאמור.
באחריות המשתמש לעמוד בכל הוראות פקודת התעבורה בקשר עם שימוש באופניים. מבלי לגרוע בכלליות האמור: (א) אסורה הרכיבה על אופניים, אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש; (ב) הרכיבה על אופניים תתבצע על גבי המושב הקבוע המחובר לאופנים בלבד; (ג) אין לאחוז ברכב אחר הנע בדרך, ואין לגרור אדם באופניים; (ד) יש לשמור על ריווח מכלי רכב בעת הרכיבה, ולהקפיד על רכיבה זהירה, תוך תשומת לב להולכי רגל. יש להימנע משימוש, המסכן את המשתמש או צדדים שלישיים; (ה) יש לרכב רק בשבילי אופניים ובדרכים סלולות, המיועדות לרכיבה בהתאם להוראות הדין.
בטרם תחילת השימוש באופניים, יבדוק המשתמש את תקינות האופניים (מעצורים, תאורה, כידון, צמיגים, שרשרת, דוושות וכיו”ב), ואת קיומו של הציוד הנדרש על גבי האופניים בהתאם להוראות הדין (לרבות פעמון ומחזירי אור, פנס בזמן תאורה), ויימנע משימוש באופניים אם אינם תקינים או אינם עומדים בהוראות הדין. המשתמש ידווח למוקד 6070* של החברה (“המוקד הטלפוני”), על אופניים שאינם תקינים או על כל ליקוי ו/או חוסר כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש לסדר את מושב האופניים בהתאם לנתוניו הפיזיים. ככל שתתגלה תקלה באופניים במהלך השימוש, ישיב המשתמש את האופניים לתחנת העגינה הקרובה ויוודא כי חיבר את האופניים לתחנת העגינה כנדרש.
בנוסף, מתחייב המשתמש לדווח מיידית למוקד הטלפוני, על כל תקלה במערך השכרת האופניים, לרבות במסוף, במקומות העגינה ו/או באופניים ו/או כל תקלה אחרת ו/או תאונה בה יהיה מעורב בקשר עם ביצוע השימוש באופניים ו/או אובדן ו/או גניבה של האופניים ו/או אירוע חריג כלשהו.

המשתמש מתחייב להחזיר את האופניים לתחנת עגינה, ולחבר את האופניים לתחנת העגינה כנדרש. המשתמש מצהיר כי בשימוש בשירות תל אופן לקח בחשבון את התחייבותו זו. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מאשר, שככל שהאופניים לא יוחזרו לאחת מתחנות העגינה בתום 24 שעות, ויחוברו אל תחנה כאמור כנדרש, בנוסף לתשלום דמי השימוש ו/או הקנסות ו/או החיובים כמפורט לעיל, תהיינה החברה ו/או העירייה ו/או הרשות, או מי מטעמן, רשאיות להודיע לרשויות המוסמכות כי האופניים אבדו או נגנבו, או לחילופין לתפוס חזקה באופניים, ככל וימצאו על ידן. במקרה כאמור, תהיינה רשאיות החברה ו/או העירייה ו/או הרשות, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות להן, למנוע מן המשתמש כל שימוש עתידי בתל־אופן, ולהביא את ההתקשרות עמו לידי סיום מוקדם. 

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מאשר, שככל ותחנת העגינה אליה יהיה מעוניין המשתמש להחזיר את האופניים, תהיה מלאה או תפוסה,או שלא ניתן לנעול את האופניים לתחנת העגינה מכל סיבה שהיא, יידרש להחזיר את האופניים לתחנת עגינה אחרת. על המשתמש לוודא כי האופניים הוכנסו כראוי וחוברו למקום העגינה. בתום השימוש מתחייב המשתמש להחזיר את האופנים לתחנת העגינה במצבם כפי שקיבל אותם, למעט בלאי סביר.
המשתמש מתחייב לנעול את האופניים כאשר אינם בשימושו. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התשלום בגין השימוש בתל־אופן ימשיך לחול גם בעת שהאופניים אינם בתנועה או אינם בשימוש המשתמש, לרבות ככל שהאופניים נעולים בנעילה עצמית (ככל שהחברה תאפשר נעילה כזו) וזאת, עד להשבת האופניים וחיבורם כנדרש לתחנת העגינה.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר כי האופניים אינן מגיעות עם מנגנון לנעילה עצמית מחוץ לתחנות העגינה.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אובדן האופניים, יהיה עליו לשלם לחברה סכום השווה לסך הקנסות המקסימלי, כאמור בטבלה לעיל. 

6. אחריות 
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהשימוש באופניים הוא באחריותו הבלעדית ואינו מבוטח. לחברה ו/או לעירייה ו/או לרשות אין ולא תהיה כל אחריות, לכל נזק מכל מין או סוג שהם, שייגרמו למשתמש ו/או לכל אדם אחר, הנובע או קשור, במישרין או עקיפין, לתל־אופן ו/או לאופניים ו/או לשימוש בהם. 

המשתמש יישא באחריות מלאה במקרה של גניבת אופניים או הינזקם, והוא מתחייב לשפות את העירייה, הרשות והחברה בגין כל נזק כאמור, לרבות אך לא רק, בגין תיקון אופניים, רכישת והתקנת חלפים או בגין רכישת אופניים חדשים במקרה של הרס, נזק בלתי הפיך או אובדן.

המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שהוא נושא באחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לרכוש ולכל אדם, לרבות למשתמש עצמו, הקשור או הנובע מהשימוש בתל־אופן, לרבות עקב אובדן ו/או גניבת האופניים ו/או פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות ו/או מוות ו/או נזקים ו/או הוצאות שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או למשתמש עצמו. המשתמש ישפה את החברה ו/או הרשות ו/או העירייה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל.    

המשתמש אחראי באופן בלעדי לתקינות ושלמות האופניים ולהחזרתן במצב שלם ותקין במועד שנקבע לכך וחיבורם כנדרש לתחנות העגינה. 
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהינו אחראי לכל עבירת תנועה או עבירה פלילית אחרת, וכן לכל עוולה או פעולה שיבצע, בקשר עם השימוש באופניים.
השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, העירייה, הרשות או מי מטעמם בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

7. ביטוח 
המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שרכיבה על אופניים הינה פעילות מסוכנת הכרוכה בסיכונים, כגון נזקי גוף, נזקי רכוש, נכות חלקית או כללית ו/או מוות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שישנם סיכונים בלתי צפויים בקשר עם השימוש בתל־אופן ו/או ברכיבה על האופניים והינו מקבל על עצמו את האחריות לגבי כל הסיכונים כאמור, לרבות סיכונים הנובעים מהתרשלותם של צדדים שלישיים.

אם תידרשנה החברה ו/או העירייה ו/או הרשות לשלם דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן הנובעים מן העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד, מתחייב המשתמש לשפות אותן ו/או את מי מהן, במלוא הסכומים שתידרשנה הנ”ל, או מי מהן לשלם ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לעירייה ו/או לרשות ו/או לחברה מאת המשתמש.  

8. זכויות קניין
למשתמש לא תהיינה זכויות קניין כלשהן בתל־אופן ובאופניים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שתל־אופן, לרבות כל האופניים ותחנות העגינה וכן, כל הציוד הנלווה להם, הינם רכוש בלעדי של העירייה.

9. פרטיות וסודיות המידע
הסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה מהווה הסכמה להכללת המידע שנמסר על ידו במאגר המידע של החברה ו/או העירייה, בקשר עם תל־אופן. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי הפרטים שמסר במועד הרישום לשירות ו/או הנובעים מפעילותו, ייאגרו במאגרי המידע של החברה ו/או העירייה. ברישומו לשירות ו/או השימוש בו, המשתמש מאשר לחברה ו/או לעירייה לאגור מידע כאמור. החברה ו/או העירייה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות, ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה בעניין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש של המשתמש בשירות, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש וללא קבלת הסכמה מהמשתמש, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיו של החברה ו/או הרשות ו/או העירייה ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים; 7) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות; 8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע.

10. ביטול עסקה
ביטול עסקה לרכישת מנוי שנתי / מנוי שנתי לתושבי תל אביב (“עסקה”) יעשה בהתאם להוראות כל דין ובכלל זאת חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (“החוק”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (“התקנות”). מבלי לגרוע מהאמור, ביטול העסקה ייעשה בהתאם להוראות הבאות: 
“מועד העסקה” – המועד בו החברה מסרה לצרכן מסמך המכיל את פרטי ההזמנה של עסקה שנקשרה (לאחר או במועד ההתקשרות בעסקה).

ביטול עסקה במהלך 14 הימים הראשונים ממועד העסקה – ביטול העסקה יהיה החל ממועד מסירת הודעת הביטול לחברה, ויחולו כל אלה: (א) תבוטל העסקה והחברה תפסיק את מתן השירות; (ב) בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול יושב לצרכן החלק היחסי ממחיר העסקה ששולם על ידו (הצרכן ישלם בגין התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו בגין העסקה, עד למועד ההודעה על ביטול העסקה); (ג) יבוטל החיוב העתידי (ככל שישנו) של הצרכן, ותימסר לצרכן הודעה על ביטול החיוב כאמור; (ד) הצרכן ישיב* את מפתח התל-אופן למשרדי החברה; (ה) ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם).

עסקה שהצרכן מסר עליה לחברה הודעת ביטול לאחר שחלפו 14 ימים ממועד העסקה – מועד ביטול העסקה יהיה בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת ביטול כאמור לחברה (אם הודעת הביטול נעשתה בעל פה ו/או בדוא”ל ו/או בפקסימיליה) או בתוך 6 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה לחברה אם הודעה נשלחה בדואר רשום, והכל אם לא נקב הצרכן במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול, ויחולו כל אלה: (א) תבוטל העסקה והחברה תפסיק את מתן השירות; (ב) בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול יושב לצרכן החלק היחסי ממחיר העסקה ששולם על ידו (הצרכן ישלם בגין התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו בגין העסקה, עד למועד ביטול העסקה); (ג) יבוטל החיוב העתידי (ככל שישנו) של הצרכן; (ד) הצרכן ישיב* את מפתח התל-אופן למשרדי החברה; (ה) ינוכו דמי ביטול בסך של 30 ₪, בכפוף להוראות הדין. 

* במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה, יחולו הוראות החוק והתקנות ביחס לכך.

11. שינויים במערך השכרת האופניים ו/או בתנאי השימוש
החברה ו/או העירייה ו/או הרשות שומרות על זכותן הבלעדית לעריכת שינויים בתל־אופן, לרבות העתקת תחנות עגינה או שינויים בהן, שינויים באופן השימוש, שינויים ביחס לשירותים המוצעים, היקפם וזמינותם, עדכונים ושדרוגים של המערכת על מכלוליה, שינויים במסוף ו/או באתר האינטרנט, שינויים ועדכונים בתנאי תקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות ו/או בתעריפים, לרבות אך לא רק, בדמי המנוי ובדמי השימוש המזדמנים ו/או בזמני השימוש באופניים, וזאת – בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי. כן רשאיות החברה, העירייה והרשות לקבל החלטה ולהודיע על הפסקה זמנית או קבועה של פעילות תל־אופן, כולה או חלקה, והכל ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש או קבלת הסכמת המשתמשים. על המשתמש החובה והאחריות להתעדכן בשינויים ו/או בתיקונים שיעשו כאמור, ככל ויעשו. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמשים הודעות בדבר שינויים כאמור באמצעי ההתקשרות השונים, לרבות טלפון, דוא”ל ודואר. בקבלת השירותים ו/או בשימושו בתל אופן, בין אם באופן מזדמן, המשתמש מאשר ומסכים לקבלת הודעות כאמור, ככל שאלו תשלחנה, בין על ידי החברה, העירייה, או הרשות, ובין על ידי צדדים שלישיים מטעמם, לפי שיקול דעתם, בכל אמצעי התקשורת, ללא הגבלה, לרבות אך לא רק באמצעות דוא”ל, הודעות קוליות אוטומטיות, SMS, פקס וכיו”ב.

12. סמכות שיפוט
כל עניין הנוגע לשימוש בתל-אופן ו/או באופניים הנובע ו/או הקשור לתקנון שימוש זה יהיה כפוף לדין הישראלי, ללא כללי ברירת הדין שלו ויהיה נתון לסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. 

13. כללי
מובהר, כי החברה רשאית להביא את ההתקשרות עם המשתמש לכדי סיום בכל עת בהתאם לשיקול הדעת של החברה ו/או העירייה ו/או הרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי המערכת ההסכמית עם המשתמש ו/או הוראות הדין, אי תשלום חוב על ידי המשתמש יאפשר לחברה להפסיק באופן מיידי את מתן השירות למשתמש עד להסדרת החוב. 

מבלי לגרוע מזכות החברה לשלוח למשתמשים הודעות כמתואר לעיל, הרשמה לשירות מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לקבלת דברי פרסומת בקשר לתל אופן בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח–2008, לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. הלקוח יהא רשאי בכל עת לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעות פניה לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני בעמוד “צור קשר” באתר תל־אופן או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון *6070.

הסכמה של החברה ו/או הרשות ו/או העירייה לסטות מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
לא ביצעו החברה ו/או הרשות ו/או העירייה שימוש בזכויות שניתנו להן על פי תקנון זה ו/או על פי הדין, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי תקנון זה ו/או על פי הדין.
שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של החברה ו/או הרשות ו/או העירייה על זכות מזכויותיהן והן תהיינה רשאיות להשתמש בזכויותיהן, כולן או מקצתן בכל עת שתמצאנה לנכון.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שתחנות העגינה וזוגות האופניים הכלולים בתל־אופן מוגבלים במספרם וכן, כי ידוע לו שייתכן שחלקם לא יהיו פעילים מעת לעת. בנוסף, ידוע למשתמש כי ייתכן ותחנות העגינה לא תאפשרנה השבת אופניים עקב תפוסה מלאה שלהן ו/או לקיחת אופניים עקב חוסר באופניים וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או הרשות בגין כך. במקרים מסוימים ובהתאם לשיקול דעת החברה,בפניה בזמן אמת למוקד השירות תתאפשר הארכת משך ההשכרה ב-15 דקות נוספות.
למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העירייה ו/או החברה ו/או הרשות עקב אי תקינות בתל־אופן, כולו, או חלקו. 
תקנון זה ממצה, מכיל, מגלם ומבטא את כל ההסכמות בין המשתמש לבין העירייה ו/או הרשות ו/או החברה בקשר עם ביצוע השימוש בתל-אופן.

אישור תקנון זה על ידי המשתמש, משמעו כי המשתמש קרא, הבין והסכים להוראות התקנון, וכי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או הרשות ו/או החברה, בקשר עם תל־אופן.

Skip to content